Administrator danych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HANDEL IMPORT-EXPORT Tadeusz Pałaszewski prowadzona przez Tadeusza Pałaszewskiego z siedzibą przy ulicy Piaskowej 3, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 777-108-36-02, REGON: 639569917, wpisaną do rejestru przedsiębiorców.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: dywany@swiatdywanow.net lub pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem +48 509 920 940.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”/”GDPR”. lub „Rozporządzenie RODO”,

Dostęp do Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli firmom, przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie. Mogą to być, np. firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do Państwa zainteresowań. Państwa dane będą także udostępniane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom czy kurierom. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Państwa danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.

2. Cel przetwarzania, podstawa prawna, zakres przetwarzania i okres retencji.

2.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z HANDEL IMPORT-EXPORT Tadeusz Pałaszewski. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

2.1.1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.1.2. Marketing usług i produktów własnych – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony cel polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek administratora). Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane przechowywane są od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie, przez osobę, której dane dotyczą. Przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail na mocy art. 10 ust.1 ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną; do czasu wycofania zgody.

2.1.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) - nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.1.4. Ściąganie należności – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na utrzymaniu płynności). Do momentu pełnego rozliczenia. Zakres maksymalny: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.1.5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (obrona interesów przedsiębiorcy). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres maksymalny: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.1.6. Składanie reklamacji, skarg, wniosków za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości dostaw. Będziemy przetwarzać te dane osobowe, które wcześniej Państwo nam podali w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania Państwu informacji, o które poproszą – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

2.1.7. Jeśli przystąpią Państwo do udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach i przekażą nam w związku z tym Swoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, loterii, czy plebiscytu, w tym w celu wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt czy loteria, w której będą Państwo brali udział będą posiadały własny regulamin informacyjny regulujący kwestie przetwarzanych przez nas Państwa danych, wówczas tenże regulamin, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miał pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka Prywatności.

2.3. Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Po jego Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Obowiązek podania danych.

Pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to również danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.
W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody nie podejmiemy działań, których ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 Kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony Osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) przysługują Państwu prawa:

a. prawo dostępu do Państwa danych,

b. prawo żądania sprostowania danych,

  1. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych.
  2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  4. jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mogą dodatkowo skorzystać Państwo z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z sytuacją szczególną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Bezpieczeństwo.

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.